Gospodarka magazynowa – szkolenie

26 października 2008, 0:00

Szkolenie organizowane przez firmę J.G.Training jest skierowane do kadry kierowniczej oraz osób odpowiadających za prawidłowe funkcjonowanie magazynów różnych branż (kierowników magazynów, ich zastępców oraz pozostałych pracowników wydziału magazynów).
Udział w zajęciach umożliwi uczestnikom rozszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania magazynów a w szczególności: procesów składowania i manipulacji towarów, metod kompletacji, wyposażenia technicznego, zarządzania magazynami, zarządzania personelem oraz optymalizacji kosztów. Szkolenie pomoże uczestnikom przy planowaniu i realizowaniu zadań, które mają służyć poprawie funkcjonowania magazynów, zwiększeniu możliwości składowych i usprawnieniu przepływu towarów w różnych rodzajach magazynów.

W ramach szkolenia jest przewidziana projekcja kilku filmów video, przedstawiająca nowoczesne rozwiązania dot. organizacji procesów magazynowych w wiodących polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach. Problematyka obejmuje również prezentację praktycznych narzędzi wykorzystywanych przy modernizacji magazynów istniejących oraz projektowaniu nowych obiektów magazynowych.

Temat: „Gospodarka magazynowa – organizacja, funkcjonowanie, optymalizacja przestrzeni i procesów magazynowych”

Metody szkoleniowe:

wykłady (około 30% czasu),
analiza przypadków,
praca w grupach w formie treningu menedżerskiego.

Program:
• Miejsce, rola i zadania magazynów w logistyce przedsiębiorstwa w realiach gospodarki rynkowej (znaczenie i zadania magazynów w logistyce firm i zintegrowanych łańcuchach dostaw).
• Struktura organizacyjna gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie (relacje, zakresy obowiązków, odpowiedzialność osób funkcyjnych, obieg informacji, uwarunkowania funkcjonowania gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwach).

• Poziom i asortyment zapasów (podział zapasów według kryteriów ważności i współczynników rotacji, charakterystyka zapasów oraz jej wpływ na przyjęte metody składowania, metody wyceny zapasów magazynowych).
• Technologia operacji magazynowych (charakterystyka technologicznego procesu magazynowania, organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie, dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i branż działalności).
• Dokumentacja magazynowa (podział i przeznaczenie dokumentów wykorzystanych w gospodarce magazynowej, zasady opracowania dokumentów, zasady obiegu dokumentów, dokumentacja elektroniczna, archiwizacja dokumentów).

• Organizacja inwentaryzacji na szczeblu magazynów (rodzaje inwentaryzacji, dokumenty normujące procedury inwentaryzacyjne, odpowiedzialność osób funkcyjnych za realizację inwentaryzacji, tryb przeprowadzenia inwentaryzacji, weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych, rozliczanie ubytków i braków).
• Odpowiedzialność materialna w gospodarce magazynowej (dokumenty normujące odpowiedzialność materialną, zasady przydzielania odpowiedzialności materialnej).
• Metody składowania i kompletacji zapasów (sposoby rozmieszczenia zapasów w magazynach, metody kompletacji towarów, lokalizacja miejsc składowych, organizacja tradycyjnych metod składowania, nowoczesne rozwiązania dot. składowania zapasów).

• Utechnicznienie operacji magazynów (sprzęt wykorzystywany w procesach magazynach, certyfikaty wyposażenia technicznego magazynów, uprawnienia do wykorzystania urządzeń technicznych).
• Dyrektywy unijne w zakresie ochrony środowiska w odniesieniu do organizacji funkcjonowania magazynów w przedsiębiorstwie (podział dyrektyw, dyrektywy tematyczne z zakresu ochrony środowiska procesów magazynowych).
• BHP w organizacji prac magazynowych (unormowania prawne w zakresie bhp, wymagania w odniesieniu do obiektów magazynowych i procesów magazynowania, organizacja magazynów przy uwzględnieniu zagadnień bhp, obowiązki pracodawcy i pracowników, zagrożenia bezpieczeństwa pracy w magazynie oraz warunki przeciwdziałania zagrożeniom).

• System wymiarowy opakowań usprawniający obrót materiałowy (unormowania dotyczące systemu wymiarowego opakowań, wykorzystanie poszczególnych rodzajów jednostek ładunkowych).
• System znakowania i identyfikacji miejsc składowania, towarów w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych (możliwości i potrzeby zastosowania automatycznej identyfikacji, organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN (GS1), zasady znakowania ładunków i miejsc składowania w magazynach, system identyfikacji towarów metodą RFID).
• Normatywy projektowe wykorzystywane w gospodarce magazynowej (potrzeby przestrzeni składowej, analiza zwiększenia możliwości składowych przy zastosowaniu różnych rodzajów urządzeń technicznych, wybór i ocena wyposażenia magazynów).

• Przeprojektowanie magazynów istniejących (algorytm projektowania, elementy projektowania, rozmieszczenie i zagospodarowanie stref magazynowych).
• Projektowanie magazynów nowo planowanych (zasady projektowania, optymalizacja wielkości magazynów w odniesieniu do potrzeb i posiadanego terenu).
• Koszty gospodarki magazynowej (miejsce i poziom kosztów magazynowania w logistyce przedsiębiorstw, identyfikacja kosztów gospodarki magazynowej, wyodrębnienie kosztów magazynowania).
• Wskaźniki (mierniki) funkcjonowania gospodarki magazynowej (narzędzia stosowane w opisie i ocenie gospodarki magazynowej, wskaźniki rotacji zapasów magazynowych, wskaźniki kosztowe, wskaźniki przepływu, wskaźniki operacyjne).

• Kierunki (trendy) usprawnień funkcjonowania magazynów.

Wykładowca:
Doktor nauk ekonomicznych niezależny trener i doradca z zakresu logistyki i restrukturyzacji przedsiębiorstw; doświadczenie zawodowe zdobywał w przedsiębiorstwach produkcyjnych i logistycznych zarówno w Polsce, jak również w Belgii, Holandii i Niemczech.

Termin szkolenia: 05-07.11.2008
(środa: 10.30 – 17.30, czwartek: 09.00 – 16.30, piątek: 09.00 – 16.00)

Miejsce szkolenia:
Kompleks hotelowy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów położony w sąsiedztwie Łazienek Królewskich – hotel Parkowa, ul. Belwederska 46/50, Warszawa

Cena szkolenia:
1850,00 PLN brutto (cena obejmuje 3 dni szkolenia, materiały szkoleniowe, serwis kawowy i lunch w każdym dniu szkolenia, certyfikat ukończenia szkolenia).

Kontakt: Informacje organizacyjne dla uczestników szkoleń oraz dla osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu można uzyskać pod numerem telefonu: (0-22) 845 52 53

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!