Kurs początkowy w zakresie substancji kontrolowanych

4 marca 2011, 16:34

Firma Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. zaprasza na szkolenie:

„Kurs początkowy w zakresie substancji kontrolowanych”

Kurs przeznaczony dla osób dokonujących napraw oraz obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz zajmujących się obrotem tymi substancjami.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę  ozonową
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie programów
kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji
kontrolowanych

Kurs składa się z 2 dni szkoleniowych zakończonych egzaminem.

Program szkolenia:

1 dzień
1. Budowa urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane oraz zagrożenia w nich występujące        
2. Sprężarkowe i absorbcyjne urządzenia chłodnicze
3. Czynniki chłodnicze w tym substancje kontrolowane
4. Regulacje prawne dotyczące substancji kontrolowanych oraz metod postępowania z odpadami substancji
kontrolowanych, wyrobami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje:    
5. Obowiązki podmiotów używających substancji kontrolowanych oraz instalacji i urządzeń zawierających te substancje
• Zakładanie kart urządzeń dla instalacji zawierających powyżej 3 kg substancji kontrolowanych
• zawierających substancje kontrolowane. Dz. Ustaw z 2004 r. nr 184, poz. 1903. 
• Prowadzenie ewidencji substancji kontrolowanych   
• Oznakowanie substancji kontrolowanych oraz wyrobów, urządzeń i instalacji zawierających te substancje

• Kontrola szczelności
• Kursy początkowe i uzupełniające  
• Wyposażenie techniczne 
6. Zasady eksploatacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych

2 dzień
7.  Montaż, obsługa, konserwacja, naprawa i kontrola urządzeń i instalacji chłodniczych    
• kontrola szczelności,
• wykrywanie i zapobieganie emisji substancji kontrolowanych do otoczenia.
8. Metody, systemy i urządzenia stosowane przy napełnianiu, odzysku, recyklingu, regeneracji substancji
kontrolowanych.     
9. Zajęcia praktyczne w zakresie odzysku substancji kontrolowanych, badania szczelności, obsługi urządzeń i
instalacji oraz posługiwania się sprzętem ochrony osobistej – wymagane umiejętności.    
• posługiwanie się schematami urządzeń i instalacji,
• odczyty i interpretacja wskazań przyrządów,
• nastawy przyrządów regulacyjnych i zabezpieczających,
• sprawdzanie szczelności urządzeń przy użyciu wykrywaczy nieszczelności,
• obsługa stacji odzysku,
• opróżnianie (odzysk), napełnianie instalacji, recykling (uzdatnianie) czynnika przy użyciu stacji odzysku,
• dokumentowanie wykonywanych czynności.

Zajęcia praktyczne.

Na podstawie pozytywnych wyników egzaminów wydawane jest Świadectwo Kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych.

Termin: 09-10.03.2011
Miejsce: Poznań

Zgłoszenia do 07.03.2011

Więcej informacji pod adresem: szkolenia@systherm.pl

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!