Kolejna nowa marka w sieci Autos

19 sierpnia 2016, 10:01

Ofertę olejową dostępną w sie­ci Au­tos poszerzyła polska mar­ka Re­vLi­ne, ofe­ru­ją­ca no­wo­cze­sną li­nię pro­duk­tów two­rzo­nych w opar­ciu o tech­no­lo­gię M-AC­TI­VE.

Re­vLi­ne to ole­je two­rzo­ne w ra­fi­ne­rii w Ja­śle. Jest to roz­wi­ja­ją­cą się fir­ma z bran­ży pe­tro­che­micz­nej z cał­ko­wi­cie pol­skim ka­pi­ta­łem.

Za­kład pro­duk­cyj­ny, w któ­rym po­wsta­ją ole­je mar­ki Re­vLi­ne jest zlo­ka­li­zo­wa­ny w hi­sto­rycz­nym ser­cu świa­to­we­go prze­my­słu naf­to­we­go. To wła­śnie w Ja­śle w 1890 r. po­wsta­ła jed­na z pierw­szych na świe­cie ra­fi­ne­rii, któ­rej za­ło­ży­cie­lem był Igna­cy Łu­ka­sie­wicz – wy­na­laz­ca i fi­lan­trop. Re­vLi­ne in­we­stu­je w nowoczesne tech­no­lo­gie i za­so­by ludz­kie, wpro­wa­dza rów­nież no­we li­nie wy­so­ko­spe­cja­li­stycz­nych pro­duk­tów w seg­men­cie mo­to­ry­za­cyj­nym. W od­po­wie­dzi na po­trze­by ryn­ku po­wsta­ła mar­ka Re­vLi­ne, któ­ra obej­mu­je gru­pę pro­duk­tów de­dy­ko­wa­nych dla po­jaz­dów sa­mo­cho­do­wych w tym cią­gni­ków sio­dło­wych i au­to­bu­sów.

Ole­je li­nii Re­vLi­ne są pro­du­ko­wa­ne w ra­fi­ne­rii w Ja­śle z wy­ko­rzy­sta­niem kom­po­nen­tów i baz ole­jo­wych, któ­rych pa­ra­me­try po­dob­nie jak sam pro­dukt fi­nal­ny są do­kład­nie kon­tro­lo­wa­ne w ośrod­ku ba­daw­czym i w la­bo­ra­to­riach nie­za­leż­nych. Obec­nie w sie­ci Au­tos do­stęp­nych jest 30 re­fe­ren­cji ole­jów mar­ki Re­vLi­ne.

tabela-1

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

tirowa pasja, 16 stycznia 2017, 14:30 0 -1

Jak dla mnie Revline do samochodów ciężarowych jest idealnym olejem. Kiedyś cały czas lałem Lotos ale po zmianie różnica jest spora- oczywiście na plus. W końcu rafineria z taką historią nie może robić badziewia. Polecam w szczególności do aut ciężarowych- świetnie się sprawuje :)

Odpowiedz

Kamil, 28 kwietnia 2017, 1:21 0 -2

Ja jestem z revline bardzo zadowolony, u siebie w firmie z niego korzystam i na nic innego go już chyba nie zamienię. Świetnie się sprawdza, dobre ceny, naprawdę świetna sprawa. Do tego nasza, polska firma, czego chcieć więcej ??

Odpowiedz

Judek, 7 maja 2017, 23:08 0 -1

Dobra marka, do dostawczaka moge zdecydowanie polecić, do swojego leję, to wiem. Sprawdzałem wcześniej inne, jak trafiłem na nich, koniec, nic lepszego już mi chyba nie trzeba. Do tego tak jak kolega pisze, polska marka, i mnie się to bardzo podoba.

Odpowiedz