Oddział Autos w nowej siedzibie

, 10 stycznia 2017, 13:21

Oddział firmy Autos w Jarocinie zmienił swoją lokalizację.

Sklep zlo­ka­li­zo­wa­ny do tej po­ry przy uli­cy Po­znań­skiej prze­niósł się na Osie­dle Kon­sty­tu­cji 3-go Ma­ja 37a. No­we miejsce jest po­ło­żo­ne nie­da­le­ko roz­jaz­du dróg kra­jo­wych nr 12 i 15. Go­dzi­ny otwar­cia i da­ne kon­tak­to­we do od­dzia­łu po­zo­sta­ją nie­zmie­nio­ne. Bez zmian po­zo­sta­je rów­nież za­ło­ga, któ­ra cze­ka na klien­tów.

z

Da­ne kon­tak­to­we do od­dzia­łu:

Au­tos Ja­ro­cin

Os. Kon­sty­tu­cji 3-go Ma­ja 37a
63-200 Ja­ro­cin
tel. +48 603 800 220
e-ma­il: ja­ro­cin@autos.com.pl
Go­dzi­ny otwar­cia:
pon. – pt.: 9:00 – 17:00
sob.: 9:00 – 13:00

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!