Amortyzatory AL-KO – nowość w ofercie dystrybutora

3 kwietnia 2017, 11:59

Ofer­ta sie­ci Au­tos po­więk­szy­ła się o amor­ty­za­to­ry za­wie­sze­nia fir­my AL-KO prze­zna­czo­ne do na­czep, przy­czep i sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych wszyst­kich ma­rek. Obec­nie ofer­ta obej­mu­je 26 re­fe­ren­cji.

Pierw­sze amor­ty­za­to­ry tej mar­ki za­czę­ły po­wsta­wać w Hisz­pa­nii pra­wie 80 lat te­mu. Od 1989 ro­ku fir­ma jest czę­ścią AL-KO Ko­ber Gro­up. Dziś AL-KO swo­im za­się­giem obej­mu­je ca­ły świat.

Przy­kła­do­we re­fe­ren­cje amor­ty­za­to­rów za­wie­sze­nia AL-KO dostępne w Autos:

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!