Odwołanie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki Autosan SA

26 marca 2014, 13:22

Aktywni akcjonariusze Autosan S.A. zwołali Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W jego trakcie odwołana została dotychczasowa Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki oraz powołana została nowa Rada. Zapowiedziano również rychłe powołanie nowego Zarządu.

Autosan SA – powody reorganizacji

W przypadku Spółki Autosan, która pozostaje w upadłości likwidacyjnej, kompetencje Zarządu i Rady Nadzorczej ograniczają się wyłącznie do sfery korporacyjnej. Nie mają one żadnej mocy sprawczej w odniesieniu do zarządzania majątkiem oraz problemów związanych z działalnością przedsiębiorstwa. W tym zakresie niezmiennie obowiązują postanowienia Sądu dotyczące ogłoszenia upadłości Spółki obejmującego likwidację jej majątku.

Postanowienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Autosan S.A. w żaden sposób nie wpłynęły też na działania Syndyka Masy Upadłości, który kontynuuje działalność produkcyjną, stosownie do decyzji Sędziego Komisarza w tym zakresie. Tym samym w działalności przedsiębiorstwa podjętej po 7 października 2013 r. nie nastąpiły żadne zmiany.

Czemu posłużyło zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy? Uwzględniając wymogi ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze Autosan S.A. musi mieć swojego reprezentanta współdziałającego z Syndykiem Masy Upadłości, choćby w zakresie przygotowania listy wierzytelności. Poza tym Zarząd Spółki ma również możliwość wnioskowania do Sądu Upadłościowego o zmiany w przedmiocie ogłoszenia upadłości, oczywiście w przypadku zaistnienia odpowiednich warunków. Jest to potwierdzenie faktu, że akcjonariusze spółki nie zostają pozbawieni prawa działania w korporacji mocą postanowień Sądu o ogłoszeniu upadłości, mają jednak zdecydowanie ograniczone możliwości w tym zakresie.

Akcjonariusze widzą szansę na przekształcenie opcji, w której prowadzone jest postępowanie upadłościowe Autosan S.A. Na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 24 marca 2014 r. zgodnie z prawem podjęto również Uchwałę w sprawie rozpoczęcia działań w celu zmiany przez Sąd sposobu prowadzenia postepowania upadłościowego z postępowania obejmującego likwidację majątku upadłego na postępowanie z możliwością zawarcia układu. Dziś jednak nie wiadomo jeszcze czy są do tego odpowiednie warunki. Będą o tym decydowały okoliczności przesądzające o tym, w której opcji żądania wierzycieli będą mogły być zaspokojonei w wyższym stopniu. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje Sąd Upadłościowy.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!