Cykl szkoleń w miesiącu sierpniu w B&O Navigator

11 sierpnia 2005, 0:00

Firma B&O Navigator zaprasza na trzy szkolenia w miesiącu sierpniu, dotyczące następujących zagadnień:
Szkolenie I Prawne aspekty obsługi reklamacji
Szkolenie II Wywieranie wpływu w negocjacjach czyli warsztaty perswazji dla zawodowców
Szkolenie III Menedżerskie techniki motywacji – metody pozafinansowe
Szczegóły dotyczące programów i terminów proponowanych szkoleń poniżej.

Szkolenie I
Temat szkolenia: Prawne aspekty obsługi reklamacji
Termin i miejsce szkolenia: 22 sierpnia 2005, Galeria Na Kole – Warszawa
Trener: Tomasz Lenart
Cele szkolenia:
– Uświadomienie faktu, iż sposób rozpatrywanych reklamacji wpływa na wizerunek firmy.
– Poznanie podmiotów oraz przedmiotu reklamacji.
– Poznanie uprawnień kupującego/zamawiającego, gdy ujawni się wada w towarze.
– Poznanie obowiązków sprzedawcy.
– Poznanie odpowiedzialności sprzedawcy w sytuacji, gdy towar jest niezgodny z umową.
– Nabycie praktycznych umiejętności oraz prawnej wiedzy w zakresie realizacji procesu reklamacji.
Dzięki wiedzy zdobytej na szkoleniu:
Dowiecie się Państwo, jak właściwie i zgodnie z prawem przeprowadzić proces reklamacji w firmie.
Szkolenie obejmie rozpatrywanie reklamacji od pierwszego kontaktu z klientem, kiedy zgłasza wadę sprzedawcy, poprzez proces rozpatrywania i informowania klienta o rozpatrywanej reklamacji, aż do zakończenia procesu reklamacji – tzn. odmowy lub jej uwzględnienia.
W przypadku odmowy reklamacji dowiecie się Państwo o sposobach reagowania na roszczenia składane przez konsumentów na drodze Sądowej oraz o możliwości rozwiązywania sporów na drodze polubownej.
Program szkolenia:
1. Ogólne omówienie regulacji prawnych kształtujących proces reklamacji.
– Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
– Projekt ustawy Ministerstwa Sprawiedliwości o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
– Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – zagadnienia dotyczące konsumentów.
– Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
– Kodeks Cywilny – zagadnienia dotyczące rękojmi za wady oraz gwarancji.
– Umowa zawarta z konsumentem.
2. Działalność komórki ds. reklamacji w firmie.
– Organizacja komórki ds. reklamacji.
– Odpowiedzialność komórki ds. reklamacji.
– Rodzaje reklamacji i ich definicje.
– Karta gwarancyjna.
– Organizacja i opis postępowania reklamacyjnego w firmie.
– Zasady działania serwisantów.
3. Pozycja konsumenta w procesie reklamacyjnym.
– Prawa i obowiązki konsumenta.
– Tryb zgłaszania reklamacji.
4. Pozycja Rzecznika Praw Konsumentów (RPK) w procesie reklamacyjnym.
– Prawa i obowiązki RPK.
– Tryb postępowania przed RPK.
5. Postępowanie polubowne w zakresie reklamacji (arbitraż).
– Ugoda z konsumentem na etapie rozpatrywania reklamacji.
– Sądownictwo polubowne działające przy Inspekcji Handlowej.
6. Postępowanie sądowe w zakresie reklamacji.
7. Zawieranie umów – zakazane klauzule umowne.
8. Przykłady praktyczne oraz ćwiczenia w w/w zakresie.
Cena bez zakwaterowania: 985 PLN
Uczestnictwo w szkoleniu, Materiały szkoleniowe (Podręcznik, Handout”s),Materiały piśmiennicze, Obiad w trakcie szkolenia, Certyfikat ukończenia szkolenia.
Jak obniżyć cenę szkolenia o 200zł?
Kliknij tutaj http://bonavigator.pl/ankieta/
Opiekun szkolenia:
Marta Romanowska – tel. 022 877 38 47, 022 877 38 44,
Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy wypełnić internetowy formularz zamówienia:
http://www.bonavigator.pl/zamowienie-o.php?id=106

Szkolenie II

Temat szkolenia: Wywieranie wpływu w negocjacjach, czyli warsztaty perswazji dla Zawodowców
Termin i miejsce szkolenia: 26 sierpnia 2005, Galeria Na Kole – Warszawa
Trener: Adam Jaworski
Cele szkolenia:
Firma B&O Navigator nie zagwarantuje Państwu, że dzięki szkoleniu zawsze osiągną Państwo w negocjacjach jedynie słuszne, wymarzone przez Ciebie rezultaty. Na pewno jednak:
– Będą Państwo wiedzieli, jakie są najskuteczniejsze metody wywierania wpływu w negocjacjach i w którym momencie je zastosować.
– Staną się mniej podatni na manipulacje stosowane przez drugą stronę.
– Otrzymają obszerne materiały szkoleniowe z informacjami.
– Wyniki kolejnych negocjacji będą coraz lepiej zaspokajały interesy Państwa i Państwa firmy – Dzięki metodom, które zostaną Państwu przedstawione i które Państwo w trakcie szkolenia przećwiczą.
Program szkolenia
1. Siła w negocjacjach.
– Źródła siły w negocjacjach.
– Sposoby kontroli emocji i zachowań drugiej strony.
– Negocjacje z pozycji słabszej i z pozycji siły.
2. Fundamenty. Przygotowanie do wywierania wpływu.
– Ustalanie kwestii i punktów przetargowych.
– Diagnoza własnych predyspozycji do prowadzenia negocjacji.
– Wybór strategii i adekwatnych metod wywierania wpływu.
3. Targowanie się. Konkrety i fakty.
– Jak ustalać wysokość pierwszej oferty?
– Optymalna kolejność i wielkość ustępstw.
– Skuteczne wymuszanie ustępstw na drugiej stronie.
4. Perswazja. zagrywki nasze i triki kontrahenta.
– Taktyki otwarcia – jak zaczynają ci, którzy dobrze kończą?
– Przegląd metod „gry środkowej”
– Taktyki kończenia negocjacji – wyrwać jeszcze coś przed metą.
5. Perswazja dla zawodowców, czyli manipulacje.
– Określanie słabych punktów partnera.
– Manipulacja werbalna i niewerbalna.
– Dwadzieścia technik wywierania wpływu.
– Metody obrony ceny.
– Obniżanie wartości ofert konkurencyjnych.
– Demaskowanie gier handlowych drugiej strony.
Cena bez zakwaterowania: 985 PLN
Uczestnictwo w szkoleniu, Materiały szkoleniowe (Podręcznik, Handouts, Ćwiczenia, Testy), Materiały piśmiennicze, Obiad w trakcie szkolenia, Przerwy kawowe, Certyfikat ukończenia szkolenia.
Jak obniżyć cenę szkolenia o 200zł?
Kliknij tutaj http://bonavigator.pl/ankieta/
Opiekun szkolenia:
Marta Romanowska – tel. 022 877 38 47, 022 877 38 44,
Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy wypełnić internetowy formularz zamówienia:
http://www.bonavigator.pl/zamowienie-o.php?id=160

Szkolenie III
Temat szkolenia: Menedżerskie techniki motywacji – Metody Pozafinansowe
Termin i miejsce szkolenia: 29 sierpnia 2005, Galeria Na Kole – Warszawa
Trener: Adam Jaworski
Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie menedżerom najnowszej wiedzy dotyczącej skutecznych metod motywowania podległych pracowników i wyposażenie ich w umiejętności, dzięki którym zwiększą zaangażowanie swoich ludzi w wykonywane przez nich zadania. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, w jaki sposób mogą bezpośrednio wpływać na motywację swoich pracowników, by skutecznie skłonić ich do samodzielności i odpowiedzialności i zaangażowania w wykonywaną pracę.
Dzięki udziałowi w szkoleniu, menedżerowie:
– poznają najbardziej skuteczne metody motywowania pracowników, zgodne z najnowszymi trendami zarządzania,
– będą mogli zidentyfikować czynniki obniżające motywację swoich ludzi i podjąć odpowiednie działania zaradcze,
– poznają cały arsenał wypróbowanych technik motywowania, dobranych do osobowości swoich pracowników i wykonywanych przez nich zadań
– będą lepiej komunikowali się z pracownikami w sytuacjach związanych z ich ocenianiem, dyscyplinowaniem, wyrażaniem uznania i zachęcaniem do pracy.
Program szkolenia
1.
Najważniejsze czynniki wpływające na motywację pracowników.
– Wynagrodzenie – kiedy motywuje i jak traci zdolność motywowania.
– Charakter – systematycznie czy zrywami?
– Potrzeby – dlaczego piramida potrzeb Maslowa jest pomyłką?
– Współpracownicy – kiedy obecność innych zwiększa zaangażowanie a kiedy jest wręcz odwrotnie.
2. Menedżer w procesie motywowania pracowników.
– Źródła władzy menedżera i ich zastosowanie w motywowaniu.
– Jak dostosować styl kierowania do dojrzałości swoich ludzi?
– Zadania menedżera w procesie motywacji.
– Co podcina skrzydła – katalog podstawowych błędów.
3. Menedżerskie techniki motywacji.
– Komunikacja.
– Skuteczne metody okazywania uznania i aprobaty.
– Udzielanie motywujących informacji zwrotnych.
– Jak wygląda krytyka konstruktywna?
– Trudne sytuacje w komunikacji z pracownikiem.
4. Zarządzanie.
– Nie tylko wyniki – ustalanie planów działań.
– Metody kontroli realizacji.
– Rozmowa wprowadzająca i korygująca.
5. Osobiste zaangażowanie.
– Coaching, mentoring i inne formy poświęcania czasu.
– Modelowanie zachowań pracowników.
6. Od kija do marchewki – motywacja behawioralna.
– Nagrody czy kary – i jakie proporcje?
– Nagrody, które działają.
– Jak karać, by nie uzyskać buntu, lecz poprawę?
7. Delegowanie zadań.
– Macierz dojrzałości pracowniczej a delegowanie zadań.
– Zasady ustanawiania motywujących celów.
– Techniki motywującego przydzielania zadań.
– Metody angażowania w podejmowane decyzje.
– Kilka słów o delegowaniu odpowiedzialności.
8. Wykorzystanie struktury organizacyjnej.
– Niezależne ścieżki krytyczne projektów pracowniczych.
– Systemy oceny okresowej.
– Metoda rotacji stopnia złożoności zadania.
9. Pieniądze to nie wszystko.
– Motywacja finansowa i pozafinansowa.
– Jak ustalać system premii?
– Jak nie pieniądze to co? – skuteczne świadczenia pozafinansowe.
Cena bez zakwaterowania: 985 PLN
Uczestnictwo w szkoleniu , Materiały szkoleniowe (Podręcznik, Handout”s), Materiały piśmiennicze , Obiad w trakcie szkolenia, Przerwy kawowe, Certyfikat ukończenia szkolenia.
Jak obniżyć cenę szkolenia o 200zł?
Kliknij tutaj http://bonavigator.pl/ankieta/
Opiekun szkolenia:
Marta Romanowska – tel. 022 877 38 47, 022 877 38 44,
Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy wypełnić internetowy formularz zamówienia:
http://www.bonavigator.pl/zamowienie-o.php?id=74

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!