Nowe szkolenia w lipcu

10 lipca 2006, 0:00

Firma J.G. Training zaprasza na kolejne szkolenia dotyczące następujących zagadnień:


I Obrót międzynarodowy – przepisy celne i podatkowe
II Reguły pochodzenia towarów w obrocie międzynarodowym – przepisy i ich praktyczne zastosowanie
III Procedury uproszczone – przepisy i ich praktyczne zastosowanie
IV Transport i spedycja międzynarodowa – umowy, ubezpieczenia, konwencja CMR
V Warunki dostaw INCOTERMS 2000 oraz konwencja wiedeńska

Szczegółowe programy szkoleń:


Szkolenie I Obrót międzynarodowy – przepisy celne i podatkowe


Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z prowadzeniem wymiany międzynarodowej zarówno w ramach Wspólnoty jak i z krajami trzecimi. Na szkoleniu przedstawione zostaną przepisy regulujące obrót międzynarodowy oraz ich praktyczne zastosowanie. Przewidziano czas na omawianie przykładów, pytania i konsultacje.


Termin: 18 – 19.07.2006, wtorek – środa

Program szkolenia:
Dzień I, 18.07.2006, wtorek, godz. 10.00-17.00:
Podatek od towarów i usług w obrocie międzynarodowym
1. Wstęp.
2. Podstawowe definicje.
3. Zakres przedmiotowy ustawy.
4. Podatnik VAT:
– kto jest podatnikiem VAT,
– rejestracja VAT – UE – kiedy należy się zarejestrować.
5. Dostawa towarów – zagadnienia ogólne.
6. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów.
7. Eksport a wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:
– pojęcie eksportu,
– pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
8. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:
– miejsce świadczenia,
– obowiązek podatkowy,
– podstawa opodatkowania,
– kiedy stawka VAT 0%, kiedy stawki krajowe?
– obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze.
9. Eksport towarów:
– obowiązek podatkowy,
– podstawa opodatkowania,
– zasady stosowania stawki 0%,
– dokumentowanie eksportu,
– obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze.
10. Sprzedaż wysyłkowa:
– sprzedaż wysyłkowa na terytorium Unii Europejskiej,
– sprzedaż wysyłkowa poza terytorium Unii Europejskiej.
11. Import a wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
12. Usługi w obrocie międzynarodowym:
– miejsce świadczenia,
– import usług,
– „eksport”usług.
13. Transport towarów w obrocie międzynarodowym:
– transport na terenie Unii Europejskiej,
– transport poza i z obszaru wspólnoty.
14. Podsumowanie, pytania, dyskusja, konsultacje.
Prowadzący:
Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, a także komentarzy i odpowiedzi na pytania czytelników (m.in. w Pulsie Biznesu, Rzeczpospolitej, Gazecie Podatkowej). Prowadzi liczne szkolenia i wykłady.

Dzień II, 19.07.2006, piątek, godz. 9.00-16.00:
Praktyczne zastosowanie przepisów Prawa celnego oraz zasad obrotu towarowego w ramach Wspólnoty
1. Procedury i przeznaczenia celne – zastosowanie:
– warunki zastosowania gospodarczych procedur celnych,
– procedury zawieszające i ich zakończenie,
– korzystanie z procedury uproszczonej, ze szczególnym uwzględnieniem procedury uproszczonej w miejscu,
– wartość celna towaru, zasady ustalania wartości celnej, rodzaje kosztów wliczanych do wartości celnej lub wliczanych do podstawy opodatkowania podatkiem VAT,
– pojęcie długu celnego i dłużnika, dłużnicy solidarni, uiszczenie długu celnego, stosowanie zabezpieczenia majątkowego, zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia,
– stosowanie odroczenia zapłaty należności celnych, uzyskanie pozwolenia.
2. Stosowanie zwolnień z należności celnych przywozowych:
– katalog zwolnień celnych,
– warunki stosowania zwolnień celnych,
– dozór celny po zastosowaniu zwolnienia z należności celnych.
3. Ustalanie pochodzenia towaru, dokumentowanie pochodzenia towarów i zasady stosowania stawek celnych:
– uzyskanie Wiążącej Informacji Taryfowej i jej stosowanie na obszarze celnym Wspólnoty,
– wiążąca Informacja o Pochodzeniu Towaru,
– preferencyjne stawki celne.
4. Korzystanie ze wspólnotowej taryfy celnej w formie elektronicznej – TARIC.
5. Pozataryfowe ograniczenia w obrocie między wspólnotą a państwami trzecimi.
6. INTRASTAT – obowiązek podmiotów dokonujących obrotu wewnątrzwspólnotowego.:
– wyjątki od zasady powszechności składania deklaracji,
– zasady wypełniania i składania deklaracji częściowych i jednorazowych,
– stosowanie korekty deklaracji,
– odpowiedzialność podmiotów związana ze stosowaniem Intrastatu,
– najczęściej występujące błędy w deklaracjach.
7. Wewnątrzwspólnotowy obrót towarami:
– zasady dokonywania obrotu,
– dostawa towarów i ich nabycie, dokumentowanie dla potrzeb podatku VAT,
– transakcje trójstronne,
– poświadczanie wspólnotowego statusu towarów, stosowanie arkusza INF 4.
– zasady stosowania sprzedaży wysyłkowej,
– podatki pośrednie w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarami.
8. Proponowane zmiany w zakresie prawa celnego:
– zmiana Rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93 ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny,
– uzyskanie statusu Upoważnionego Przedsiębiorcy – warunki i kryteria,
– procedura wydawania świadectw AEO,
– dokonanie zgłoszenia celnego przed wprowadzeniem towaru lub przed jego wyprowadzeniem,
– badanie towarów i pobieranie próbek przez osobę zainteresowaną,
– stosowanie przeznaczenia powrotnego wywozu towaru.
9. Pytania, problemy, konsultacje.
Prowadzący:
Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych, doświadczony szkoleniowiec.
Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia). Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w Hotelu Reytan przy ul. Rejtana w Warszawie, dla uczestników szkoleń hotel oferuje rabaty
Cena: 1180,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz lunch I i II dnia, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Cena nie obejmuje noclegu.)

Link do formularza zgłoszeniowego: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0604obcSzkolenie II Reguły pochodzenia towarów w obrocie międzynarodowym – przepisy i ich praktyczne zastosowanie


Termin: 20.07.2006, czwartek, godz. 10.00-16.00


Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)


Program szkolenia:
1. Reguły pochodzenia niepreferencyjnego.
– zasady ustalania niepreferencyjnego pochodzenia.
– szczególne potraktowanie towarów objętych sekcją XI Nomenklatury Scalonej.
– sposoby dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia.
– przypadki obowiązkowego potwierdzania niepreferencyjnego pochodzenia towarów.
2. Reguły pochodzenia preferencyjnego.
– unia celna i jej istota,
– umowy preferencyjne,
– autonomiczne porozumienia preferencyjne,
– rodzaje dokumentów potwierdzających preferencyjne pochodzenie towarów,
– zasady wystawiania świadectw pochodzenia (duplikaty świadectw i świadectwa retrospektywne),
– kumulacja pochodzenia.
3. Zasady uznawania dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów. – terminy ważności dowodów pochodzenia,
– zasady dokonywania weryfikacji świadectw,
– warunek bezpośredniego transportu.
4. Wystawianie świadectw zastępczych.
5. Szczególne uregulowania dotyczące towarów złożonych w składzie celnym.
6. Weryfikacja wystawionych dowodów pochodzenia.
– weryfikacja przeprowadzona na wniosek zagranicznych służb celnych,
– wnioski polskich służ celnych o przeprowadzenie weryfikacji dowodów pochodzenia, wystawionych przez zagraniczne władze celne lub inne uprawnione instytucje.
7. Poświadczanie wspólnotowego statusu towarów.
– deklaracja dostawcy i długoterminowa deklaracja dostawcy,
– wystawianie świadectw INF 4.
8. Panel dyskusyjny – pytania, omawianie przypadków, konsultacje z prowadzącym.
Prowadzący: Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych, doświadczony szkoleniowiec.
Cena: 530,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)
Zagłoszenie na szkolenie: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0604rpc

Szkolenie III Procedury uproszczone – przepisy i ich praktyczne zastosowanie


Termin: 21.07.2006, piątek, godz. 10.00-16.00


Program szkolenia:
1. Procedura uproszczona przy dokonywaniu zgłoszeń celnych
a) przepisy wspólnotowe,
b) przepisy krajowe,
c) instrukcje i wyjaśnienia.
2. Zastosowanie procedury uproszczonej
a) tryb uzyskiwania pozwolenia (wypełnienie wniosku),
b) zmiana udzielonego już pozwolenia,
c) zabezpieczenia,
d) rodzaje stosowanych uproszczeń,
e) miejsce uznane.
3. Realizacja procedur uproszczonych
a) wpis do rejestru,
b) składanie zgłoszenia celnego uzupełniającego,
c) korekta przyjętego przez organ celny zgłoszenia,
d) weryfikacja przyjętych zgłoszeń celnych,
e) wysyłka i odbiór towaru poza godzinami urzędowania organu celnego
4. Towary wyłączone spod stosowania procedury uproszczonej
5. Uproszczony sposób dokumentowania pochodzenia towaru
6. Dyskusja, pytania, konsultacje z prowadzącym
Prowadzący:
Ekspert w zakresie omawianych zagadnień, od wielu lat zawodowo związany z tematyką przepisów celnych, doświadczony szkoleniowiec.
Miejsce:
sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)
Cena:
530,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Link do formularza zgłoszeniowego: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0603zgcSzkolenie IV Transport i spedycja międzynarodowa – umowy, ubezpieczenia, konwencja CMR


Termin: Warszawa 20.07.2006, czwartek, godz. 10.00-16.00

Miejsce:
sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)


Program szkolenia:
1. Umowa spedycji a umowa przewozu: podobieństwa, różnice, pułapki.
Dokumenty przewozowe i spedycyjne: zlecenie przewozowe, zlecenie spedycyjne, listy przewozowe: drogowy CMR, kolejowy CIM, lotniczy AWB, konosament morski (zaświadczenie spedytora FIATA FCR inne.
2. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS).
3. Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym
– rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora)
– specyfika, różnice, pułapki
– wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny
– rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa
– rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach
– ryzyko związane z transportem towarów – INCOTERMS 2000
– instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C
– praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej
– i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód, dokumentowanie.
4. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)
– zakres stosowania
– pojęcie osoby uprawnionej
– podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
– relacje przewoźnika i spedytora z osobą uprawnioną
– reklamacja – jak to robić prawidłowo
5. Transport samochodowy po przystąpieniu Polski do UE
6. Panel dyskusyjny – pytania, problemy, przykłady, konsultacje
Prowadzący: Andrzej Sikorski
Cena: 530,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0604tstSzkolenie V Warunki dostaw INCOTERMS 2000 oraz konwencja wiedeńska


Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zawierają umowy kupna – sprzedaży w relacjach międzynarodowych (eksport, import, transakcje wewnątrzwspólnotowe) oraz osób obsługujących takie transakcje.
Omawiane zagadnienia będą poparte licznymi przykładami, jest przewidziany czas na odpowiedzi na pytania uczestników, analizę przypadków, dyskusję i konsultacje.


Termin: 21.07.2006, piątek, godz. 10.00-16.00


Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)

Program szkolenia:
1. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (tzw. Konwencja wiedeńska)
– zakres stosowania
– co to jest i jakie warunki musi spełniać oferta
– typy ofert: odwołalna, nieodwołalna
– kiedy umowa kupna-sprzedaży jest skutecznie zawarta
– obowiązki sprzedającego
– obowiązki kupującego
– środki ochrony prawnej w razie naruszenia umowy
– przejście ryzyka utraty lub uszkodzenia towaru
2. Warunki dostaw – INCOTERMS 2000
– zastosowanie reguł handlowych (INCOTERMS, RAFT, COMBITERMS) w handlu zagranicznym: w eksporcie i imporcie
– analiza poszczególnych grup formuł:
a/ grupa E – EXW
b/ grupa F – FCA, FAS, FOB
c/ grupa C – CFR, CIF, CPT, CIP
d/ grupa D – DAF, DES, DEQ, DDU, DDP
– ubezpieczenia CARGO w INCOTERMS 2000
– reguły handlowe a umowa przewozu i umowa spedycji
– wybrana reguła handlowa a wartość celna towaru
3.Panel dyskusyjny – pytania, problemy, przykłady, konsultacje
Prowadzący: Andrzej Sikorski
Cena: 530,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0604kwt

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!