No­wy In­for­ma­tor Au­tos

5 października 2017, 14:30

Nowe, je­sien­ne­ wy­da­nie In­for­ma­to­ra Autos, w którym jest po­nad 70 stron pro­mo­cji ce­no­wych, ga­dże­to­wych, prze­gląd ofer­ty, no­wo­ści oraz ar­ty­ku­ły spe­cja­li­stycz­ne.

W numerze znaj­dzie­cie tematyczne ar­ty­ku­ły spe­cja­li­stycz­ne za­rów­no tech­nicz­ne jak i in­ne, pro­duk­ty w pro­mo­cyj­nych ce­nach oraz promocje ga­dże­to­we ta­kich ma­rek jak Exi­de, Hel­la, LuK czy Pla­ti­num. Nie bra­ku­je też in­for­ma­cji o no­wo­ściach m. in po­dusz­kach za­wie­sze­nia Black­tech, no­wych lam­pach w ofer­cie Fri­stom czy neu­tra­li­za­to­rach za­pa­chów mar­ki Tech­niq.

Wydanie elektroniczne dostępne jest na stronie internetowej Autos.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!