Promocja WNS-POD­KRĘ­CA­MY eMO­Cje w Autos

12 lutego 2018, 12:14

Klienci Autos mogą wziąć udział w ak­cji sprze­da­ży pre­mio­wej z mar­ką EXI­DE pod ha­słem prze­wod­nim: WNS-POD­KRĘ­CA­MY eMO­Cje.

Za­sa­dy są pro­ste, wy­star­czy w cza­sie obo­wią­zy­wa­nia ak­cji tj. od 5 lu­te­go do 21 mar­ca 2018 ro­ku ku­pić aku­mu­la­to­ry mar­ki Exi­de. Każ­dy klient mo­że wy­brać je­den z trzech pa­kietów: au­to START, au­to PO­WER, au­to MA­STER, któ­ry okre­śla mi­ni­mal­ną kwo­tę za­ku­pu po­trzeb­ną do od­bio­ru na­gro­dy, a wśród nich: kar­ty pa­li­wo­we, T-shir­ty, pro­stow­ni­ki itd.

  • Pa­kiet au­to­START: za­kup min. 3.500 PLN/net­to – na­gro­da o war­to­ści 110 PLN
  • Pa­kiet au­to­PO­WER: za­kup min. 7.000 PLN/net­to – na­gro­da o war­to­ści 280 PLN
  • Pa­kiet au­to­MA­STER: za­kup min. 14.000 PLN/net­to – na­gro­da o war­to­ści 700 PLN

Każ­dy klient, któ­ry zde­cy­du­je się na udział w ak­cji mu­si zre­ali­zo­wać cel w wy­bra­nym pa­kie­cie, za­re­je­stro­wać swój udział na stro­nie in­ter­ne­to­wej www.​wyg​ry­wa​szna​star​cie.​pl, za­kład­ka: POD­KRĘ­CA­MY eMO­Cje, gdzie na­le­ży zgło­sić zre­ali­zo­wa­ny pa­kiet, za­łą­czyć fak­tu­ry po­twier­dza­ją­ce do­ko­na­nie za­ku­pów oraz po­twier­dze­nia płat­no­ści. Po po­zy­tyw­nej we­ry­fi­ka­cji wy­bra­na na­gro­da jest do­stęp­na za 1 zł net­to.

Szcze­gó­ło­wy re­gu­la­mi­nem ak­cji na stronie internetowej dystrybutora.

W Autos trwa także dodatkowa promocja akumulatorów EXIDE w ramach akcji “Autostrada”. Kupując akumulatory w dniach 12-17 lutego można otrzymać15 000 su­pertrów.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!