No­wy od­dział Au­tos w Je­le­niej Gó­rze

3 grudnia 2018, 13:36

Do od­dzia­łów Au­tos do­łą­czy­ła ko­lej­na lo­ka­li­za­cja – tym ra­zem w Je­le­niej Gó­rze. To już 84. lo­ka­li­za­cja sie­ci Au­tos w kra­ju i 3. w wo­je­wódz­twie dol­no­ślą­skim.

W grud­niu w Je­le­niej Gó­rze roz­po­czął funk­cjo­no­wa­nie ko­lej­ny od­dział sie­ci Au­tos. To trze­cia po Lu­bi­nie i Wro­cła­wiu lo­ka­li­za­cja w wo­je­wódz­twie dol­no­ślą­skim. No­wy sklep znaj­du­je się przy uli­cy Łącznej 13.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!